Следни испити

Март/Април
П В С Ч П С Н
192021222324
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Доц. д-р Васка Атанасова

Assistant Professor Dr Васка Атанасова
Биографија
Д-р Васка Атанасова, моминско презиме Сарафимова е родена на 02.11.1972 год. во Кочани. Основно и средно образование завршува со континуиран одличен успех, а во мај 1996 год., ги завршува студиите на отсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола, со што се стекнува со звање  дипломиран сообраќаен инженер. Во декември 2002 год., ги завршува постдипломските студии по Сообраќајно транспортно планирање и инженерство со одбрана на магистерскиот труд, а во ноември 2005 год., успешно ја обрани докторската дисертација, со што се стекнува со звањето Доктор на науки од областа сообраќај и транспорт.  Од учебната 1997/98г., работи како надворешен соработник – помлад асистент на отсекот за сообраќај и транспорт по предметите Јавен градски превоз1, Јавен градски патнички превоз и Планирање на јавен градски превоз. Од учебната 1998/99 е избрана за помлад асистент на неопределено време и по предметот Сообраќајно планирање. Во октомври 2002 е реизбрана по истата група предмети. Според потребите на факултетот д-р Атанасова беше ангажирана и по предметот Апликативен софтвер.  Од учебната 2003/04 е ангажирана за изведување на вежбите по предметот Прибирање и анализа на транспортни податоци, а од уч.2004/05 вежбите по Транспорт и животна средина. Во уч. 2005/06 ги изведува вежбите по Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната средина и предавањата по предметот Прибирање и анализа на транспортни податоци . Од учебната 2006/07 д-р Атанасова е избрана во звањето Доцент и ја покрива наставата и по предметите Прибирање и анализа на транспортни податоци, Планирање на сообраќајот, Урбанизам и просторно планирање, Просторно планирање и инфраструктура на воздухопловни пристаништа (делот Просторно планирање), Основи на урбанизам и патишта (делот на Урбанизам).Од учебната 2007/2008 година е ангажирана за наставата и по предметите Планирање на сообраќајот - на железничката насока и Планирање на превоз во воздушниот сообраќај, како и за предметот Планирање саобрачаја на Високата Техничка Школа во Ниш. 

Од учебната 2009/2010 година е ангажирана како наставник по предметот Просторно планирање на II циклус на студии на Факултетот за Туризам и угостителство во Охрид.

 Од своето вработување на Техничкиот факултет во 1997 год., активно работи на своето стручно унапредување во доменот на научната, едукативната и апликативна дејност за што зборуваат објавенините 34 трудови, јавно презентирани на домашно и меѓународно ниво, учество во 12 проекти, над 30 експертизи, учество во над 13 работилници, косултантски услуги и една мобилност како визитинг професор на Високата Техничка Школа во Ниш во 2007/2008. 
Трудови и конф.
  ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, „Iskustva od deregulacijata na JGPP vo Velika Britanija – pouki za Makedonija“ Simpozium „Soobra}aj i komunikacii na pragot na XXI vek“ Ohrid 2000g.·         N. Krstanoski, V. Atanasova, „Zbirka re{eni zada~i po Javen gradski patni~ki prevoz“ u~ebno pomagalo, Bitola, 2000g.·         N. Krstanoski, V. Atanasova „Informati~ki tehnologii vo  Javniot gradski patni~ki prevoz“ Prv kongres na in`enerite na Makedonija, Struga , oktomvri, 2002g ·         N. Krstanoski, V. Atanasova Travel demand analysis in the residental neiborhood of „Nova Bitola Twelfth International Scientific Conference Transport 2002, Sofija, Bulgaria, november, 2002. ·         V. Atanasova, „Primena na fleksibilen javen gradski prevoz vo Makedonija: Istra@uvawe na optimalen model na usluga so primer za grad Bitola, magisterski trud, Tehni^ki fakultet, Bitola, 2002.·         N. Krstanoski, V. Atanasova, Modelling Public Transport On-call Service in a New Residential Area in the Town of Bitola, Suvremeni promet, br. 3-4 god 23, 2003.·         V. Atanasova, V. Dančevska „Bezbednosno stanje saobraćaja u Bitolj i predlog mere za njegovo poboljšanje”, VII simpozijum sa međunarodnim učešćem “PREVENCIJA SAOBRAČAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004 Novi Sad, 2004·         V. Dančevska, V. Atanasova, „Integralna ocena za određivanje kvaliteta usluge u javnom gradskom putničkom prevozu, VII simpozijum sa međunarodnim učešćem “PREVENCIJA SAOBRAČAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004” Novi Sad, 2004·         N. Krstanoski, V. Atanasova, JAVEN GRADSKI PREVOZ NA POVIK: MO@NOSTI ZA PRIMENA VO MAKEDONIJA“, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski” – Bitola, Nau~no spisanie br.1, April 2005 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, Novite sistemi na Javen gradski prevoz vo funkcija na odr@liv ekonomski regionalen razvoj“, Me|unarodna nau~na konferencija Predizvicite na novata ekonomija“ Ohrid, 14-16 Oktomvri 2005  ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, MODELLING TIMED TRANSFER SYSTEM FOR TRANSPORT OF PASSENGERS FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT” 25th Conference on Transportation Systems with International Perticipation Automation in transportation 2005“, November 07-12, 2005, Zagreb – Croatia/Copenhagen – Denmark  ·         V. Atanasova, Prilog kon istra@uvaweto na sistem so to^ki za koordinirano presednuvawe na patnici“, Doktorska disertacija, Tehni^ki fakultet - Bitola, noemvri, 2005  ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, SISTEM NA TO^KI ZA KOORDINIRANO PRESEDNUVAWE NA PATNICI VO FUNKCIJA NA ODR@LIV RURALEN RAZVOJ“ Nau~en simpozium so me|unarodno u~estvo Ruralniot prostor vo novite razvojni uslovi“ Ohrid, 30.03-01.04.2006  ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, KOI SE IZVORITE NA PROBLEMITE NA SOOBRA]AJOT VO GRADOVITE VO MAKEDONIJA?” Univerzitet “ Sv. Kliment Ohridski“ – Bitola, Nau~no spisanie br.2, Dekemvri, 2006 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, URBANOTO PLANIRAWE I JAVNIOT GRADSKI PREVOZ“, Spisanie “Prilozi“ Makedonsko nau~no dru{tvo, Bitola 2007 ·         V. Atanasova, I. Cvetanovski, PLANIRANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA CARINSKOG TERMINALA BITOLI U RTC-a“ Transport i Logistika, Niš 15-16.05.2006·         Cvetanovski, V.Atanasova, OPTIMIZACIJA IZBORA LOKACIJE ROBNO TRANSPORTNIH CENTARA PRIMENOM FAZI (FUZZY) LOGIKE Transport i Logistika, Niš 15-16.05.2006·         V. Atanasova, N. Krstanoski „JAVNA SVIJEST I MOGUĆNOST PRIMJENE PRINCIPA ODRŽIVOSTI PROMETNOG SUSTAVA U GRAD BITOLA“ 26th Conference on Transportation Systems with International Perticipation Automation in transportation 2006“, November 08-11, 2006, Split – Croatia·         Cvetanovski, V.Atanasova, ,,Vozač kao pilot" VIII simpozijum sa međunarodnim učešćem “PREVENCIJA SAOBRAČAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2006” Novi Sad, 2006             ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, “TIMED TRANSFER SYSTEM AS A VIABLE CONCEPT FOR PROVIDING REGIONAL PUBLIC TRANSPORT SERVICES”, I Savetovanje sa međunarodnim učešćem "Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima" Novi Sad, 18-19 oktobra 2007             ·         V. Atanasova, TRADICIONALNA I NOVA URBANOST – GRAD BITOLA, NOVA URBANOST - GLOBALIZACIJA – TRANZICIJA, Belgrad, 9-10 Noemvri, 2007 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski “DATA COLLECTION AND ANALYSIS ON TRAFFIC ACCIDENT, "Bezbednost saobraćaja u planiranju i projektovanju puteva", Naučno - stručni skup, Palić, 12 – 14 noemvri 2007  ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, I. Cvetanovski “DATA COLLECTION AND ANALYSIS FOR TRAVEL DEMAND IN „NOVA BITOLA“ WITH  CATEGORICAL MODEL „Transport of 21st century“ 18-21. 09. 2007 Stare Jablonki, Poland  ·         I.Cvetanovski, V. Atanasova, „COMMODITY AND TRANSPORT CENTRES: OPTIMUM LOCATION VIA „ELEKTRA“ DECISION MAKING Suvremeni promet, Vol. 28, br. 3-4 god str. 221-223, 2008, Zagreb, svibanj-kolovoz,  2008 ·         V. Atanasova, NOVI URBANIZAM-ALTERNATIVA ZA MODERNO, ORIENTISANO PLANIRANJE , NOVA URBANOST INTEGRACIJA DEZINTEGRACIJA GRADA, Belgrad, 27-28 Noemvri, 2008 ·         I.Cvetanovski, V. Atanasova OPTIMISATION MODEL FOR THE RAIL NETWORK PRIMOLA IN INTERREG PROJECT, XVI Međunarodni prometni simpozij, PROMETNI SUSTAVI 2009, Opatija, 23-24 travnja 2009 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, I. Cvetanovski MOTORIZED VERSUS NONMOTORIZED VEHICLES, XVI Međunarodni prometni simpozij, PROMETNI SUSTAVI 2009, Opatija, 23-24 travnja 2009 ·         I.Cvetanovski, V. Atanasova HUCKEPACK TRANSPORT – POKRETNA AUTOSTRADA, IX Međunarodna konferencija o dostignucima elektronike, masinstva i informatike simpozij, Banja Luka, 28-29.05.2009  ·         V. Atanasova, I.Cvetanovski NOVE TEHNOLOGIJE I METODE PLANIRANJA KAO IZAZOV 21VEKA U PROJEKT SESAR, IX Međunarodna konferencija o dostignucima elektronike, masinstva i informatike simpozij, Banja Luka, 28-29.05.2009  ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, “ URBAN TRAFFIC PROBLEMS IN THE CITIES IN MACEDONIA ”, II Savetovanje sa međunarodnim učešćem "Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima" Novi Sad, 15-16 oktobra 2009             ·         V. Atanasova, N. Krstanoski,“ NEMOTORIZOVAN PREVOZ KAO SASTAVNI ELEMENT GRADSKOG SAOBRAĆAJA”, II Savetovanje sa međunarodnim učešćem "Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima" Novi Sad, 15-16 oktobra 2009 ·        V. Atanasova, N. Krstanoski, ,, SUCCESSES, MISTAKES AND SOLUTIONS IN PLANNING OF URBAN TRANSPORT IN EUROPE“, Научен собир ,,Техниката и техничките науки – услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола“ Битола, 26.11.2009
Др. активности
U~estvo vo nau~noistra`uva~ki proekti: 1.  „Razvoj na simulacionen model na dvi`ewe na vozila vo soobra}ajni tokovi na dvolentni pati{ta, vo zavisnost od patni, soobra}ajni i ambientalni uslovi“, finansiran od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM (2001-2004 g.).2. „Javen gradski prevoz na povik: Mo`nosti za primena vo Makedonija“, finansiran od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM (2001-2003 g.). Elaborati, ekspertski elaborati i proekti: 3. „Elaborat za re`im na soobra}aj vo po{iroko centralno podra~je na grad Bitola“  Tehni~ki fakultet - Bitola, 1999g.4. „Pristap kon za{tita na `ivotnata sredina od {tetnite vlijanija na soobra}ajot: planerski, ekonomski i pravni aspekti“ (finansiran od Ministerstvo za nauka) 2000g. 5. Idejno soobra}ajno re{enie za Severniot vlez na gradot Bitola (nara~atel Gradona~alnikot na op{tina Bitola) fevruari, 2006 6. Soobra}ajno transportna infrastruktura na Ohridsko – Prespanskiot region (nara~atel JP za prostorni i urbanisti~ki planovi Skopje), mart 2006 ^len e:Sojuzot na soobra}ajni in`eneri na Makedonija Hrvatskoto znanstveno dru{tvo za promet.                Makedonsko nau~no dru{tvo    Aplikacii  Ekspertizi izraboteni za:
  • Osnoven Sud Kavadarci, - predmet broj 579/05, septemvri 2006
  • Osnoven Sud Skopje 1- HH predmet broj – 4006/05, oktomvri 2006 Osnoven Sud Skopje1 -  VII predmet broj 416/03, oktomvri, 2006 Osnoven Sud Bitola - predmet broj 1616/05,  dekemvri 2006 Osnoven Sud Skopje 2 –IV P.br. 970/04, januari 2007
  • Osnoven Sud Skopje 2 - predmet K. Br.  1562/04, mart 2007
  • Osnoven Sud Bitola - predmet broj 1343/05, april 2007
  • Osnoven Sud Kavadarci, - predmet broj 383/06, april 2007
  • Osnoven Sud Skopje 1 – predmet br. 411/06, maj 2007 
  • Osnoven Sud Skopje 1 – predmet br. 2001-05, maj 2007 
  • Osnoven Sud Skopje 1 – predmet br. 2249-04
 ·      Ministerstvo za transport i vrski i Fond za magistralni i regionalni pati{ta „Proektna zada~a Konsultantski uslugi za koncesii na pati{ta so naplata na patarina” dekemvri 2006 - fevruari 2007 U~estvo na:·        prezentacija, na Fondacija za odr`livi informati~ki re{enija,  Electronic Information for Libraries-eIFL, oktomvri, 2006 ·        Simpozium, “Rekonstrukcija i revitalizacija grada” Beograd,  21-22 novembar 2006 ·        Seminar, Road Safety Engeneering, organised by TAIEX, 30-31.01. 2007, Skopje ·        Seminar, Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer, 16-19.05.2007, SOLUN ·        Rabotilnica “Obezbeduvanje na kvalitet vo visokoobrazovnite ustanovi” 13 Juni, 2007, Tehnički fakultet - Bitola ·        Strucna rasprava po NACRT – Prostoren plan za Ohridsko PrespanskiOT region, 20.09.2007, Ohrid  ·        International Conference, DEVELOPING QUALITY IN HIGHER EDUCATION, A Discussion on Mechanisms for Development of Quality in Macedonian Universities in a European Context, 20-21.09.2007, Struga ·        Rabotilnica od proektot UTVRDUVANJE NA MERKI I PREPORAKI ZA VOSPOSTAVUVANJE I RAZVOJ NA LOKALEN I MEGUNARODEN EZERSKI SOOBRAKAJ NA PRESPANSKOTO I OHRIDSKOTO EZERO, Prezentacija so naslov Postojna situacija I idni nasoki na raZvoj Za eZerskiot soobraKaj, 13-14 Dekemvri, 2007, Pretor, Resen Vklu~ena vo nastavata, predavawa, ve`bi i proektni zada~i po predmetite: ·        Pribirawe i analiza na transportni podatoci ·        Planirawe na soobra}aj ·        Planirawe na prevoz vo vozdu{niot soobra}aj ·        Planirawe na soobra}aj - `elezni~ka nasoka ·        Prostorno planirawe i infrastruktura na vozduhoplovni pristani{ta (del Prostorno planirawe)·        Urbanizam i prostorno planirawe·        Osnovi na urbanizam i pati{ta (delot na Urbanizam)·        Planirawe na javen gradski patni~ki prevoz·        Transport i `ivotna sredina·        Vrednuvawe na vlijanijata od soobra}ajot vrz `ivotna sredina·        Prostorno planirawe – postdiplomski studii VIII1 „Soobra}ajno –transportno planirawe i in`enerstvo”   Kako i celosno pokrivawe na nastavata po Planirawe saobraђaja na VISOKA TEHNIЧKA ШКОЛА во Ниш во у~ebnata 2007/08 god.    U~estvo vo ispitni komisii za polagawe na ispiti po predmetite:·        Signalno - sigurnosni uredi i sredstva za vrski ·        Avtomatizacija vo `elezni~kiot soobra}aj ·        @elezni~ki stanici i jazli·        @elezni~ki prugi  Kako i na nasokata za vozdu{en soobra}aj vo komisija za polagawe za stru~ni predmeti.