Следни испити

Јуни/Јули
П В С Ч П С Н
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
сите

Новости

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Наташа Мојсоска закажани на 25.06.2018 се презакажуваат за на 21.06.2018 год. со почеток од 10h

повеќе

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за јунската сесија ќе се врши од 28.05-01.06.2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Доц. д-р Васка Атанасова

Assistant Professor Dr Васка Атанасова
Биографија
Д-р Васка Атанасова, моминско презиме Сарафимова е родена на 02.11.1972 год. во Кочани. Основно и средно образование завршува со континуиран одличен успех, а во мај 1996 год., ги завршува студиите на отсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола, со што се стекнува со звање  дипломиран сообраќаен инженер. Во декември 2002 год., ги завршува постдипломските студии по Сообраќајно транспортно планирање и инженерство со одбрана на магистерскиот труд, а во ноември 2005 год., успешно ја обрани докторската дисертација, со што се стекнува со звањето Доктор на науки од областа сообраќај и транспорт.  Од учебната 1997/98г., работи како надворешен соработник – помлад асистент на отсекот за сообраќај и транспорт по предметите Јавен градски превоз1, Јавен градски патнички превоз и Планирање на јавен градски превоз. Од учебната 1998/99 е избрана за помлад асистент на неопределено време и по предметот Сообраќајно планирање. Во октомври 2002 е реизбрана по истата група предмети. Според потребите на факултетот д-р Атанасова беше ангажирана и по предметот Апликативен софтвер.  Од учебната 2003/04 е ангажирана за изведување на вежбите по предметот Прибирање и анализа на транспортни податоци, а од уч.2004/05 вежбите по Транспорт и животна средина. Во уч. 2005/06 ги изведува вежбите по Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната средина и предавањата по предметот Прибирање и анализа на транспортни податоци . Од учебната 2006/07 д-р Атанасова е избрана во звањето Доцент и ја покрива наставата и по предметите Прибирање и анализа на транспортни податоци, Планирање на сообраќајот, Урбанизам и просторно планирање, Просторно планирање и инфраструктура на воздухопловни пристаништа (делот Просторно планирање), Основи на урбанизам и патишта (делот на Урбанизам).Од учебната 2007/2008 година е ангажирана за наставата и по предметите Планирање на сообраќајот - на железничката насока и Планирање на превоз во воздушниот сообраќај, како и за предметот Планирање саобрачаја на Високата Техничка Школа во Ниш. 

Од учебната 2009/2010 година е ангажирана како наставник по предметот Просторно планирање на II циклус на студии на Факултетот за Туризам и угостителство во Охрид.

 Од своето вработување на Техничкиот факултет во 1997 год., активно работи на своето стручно унапредување во доменот на научната, едукативната и апликативна дејност за што зборуваат објавенините 34 трудови, јавно презентирани на домашно и меѓународно ниво, учество во 12 проекти, над 30 експертизи, учество во над 13 работилници, косултантски услуги и една мобилност како визитинг професор на Високата Техничка Школа во Ниш во 2007/2008. 
Трудови и конф.
  ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, „Iskustva od deregulacijata na JGPP vo Velika Britanija – pouki za Makedonija“ Simpozium „Soobra}aj i komunikacii na pragot na XXI vek“ Ohrid 2000g.·         N. Krstanoski, V. Atanasova, „Zbirka re{eni zada~i po Javen gradski patni~ki prevoz“ u~ebno pomagalo, Bitola, 2000g.·         N. Krstanoski, V. Atanasova „Informati~ki tehnologii vo  Javniot gradski patni~ki prevoz“ Prv kongres na in`enerite na Makedonija, Struga , oktomvri, 2002g ·         N. Krstanoski, V. Atanasova Travel demand analysis in the residental neiborhood of „Nova Bitola Twelfth International Scientific Conference Transport 2002, Sofija, Bulgaria, november, 2002. ·         V. Atanasova, „Primena na fleksibilen javen gradski prevoz vo Makedonija: Istra@uvawe na optimalen model na usluga so primer za grad Bitola, magisterski trud, Tehni^ki fakultet, Bitola, 2002.·         N. Krstanoski, V. Atanasova, Modelling Public Transport On-call Service in a New Residential Area in the Town of Bitola, Suvremeni promet, br. 3-4 god 23, 2003.·         V. Atanasova, V. Dančevska „Bezbednosno stanje saobraćaja u Bitolj i predlog mere za njegovo poboljšanje”, VII simpozijum sa međunarodnim učešćem “PREVENCIJA SAOBRAČAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004 Novi Sad, 2004·         V. Dančevska, V. Atanasova, „Integralna ocena za određivanje kvaliteta usluge u javnom gradskom putničkom prevozu, VII simpozijum sa međunarodnim učešćem “PREVENCIJA SAOBRAČAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004” Novi Sad, 2004·         N. Krstanoski, V. Atanasova, JAVEN GRADSKI PREVOZ NA POVIK: MO@NOSTI ZA PRIMENA VO MAKEDONIJA“, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski” – Bitola, Nau~no spisanie br.1, April 2005 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, Novite sistemi na Javen gradski prevoz vo funkcija na odr@liv ekonomski regionalen razvoj“, Me|unarodna nau~na konferencija Predizvicite na novata ekonomija“ Ohrid, 14-16 Oktomvri 2005  ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, MODELLING TIMED TRANSFER SYSTEM FOR TRANSPORT OF PASSENGERS FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT” 25th Conference on Transportation Systems with International Perticipation Automation in transportation 2005“, November 07-12, 2005, Zagreb – Croatia/Copenhagen – Denmark  ·         V. Atanasova, Prilog kon istra@uvaweto na sistem so to^ki za koordinirano presednuvawe na patnici“, Doktorska disertacija, Tehni^ki fakultet - Bitola, noemvri, 2005  ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, SISTEM NA TO^KI ZA KOORDINIRANO PRESEDNUVAWE NA PATNICI VO FUNKCIJA NA ODR@LIV RURALEN RAZVOJ“ Nau~en simpozium so me|unarodno u~estvo Ruralniot prostor vo novite razvojni uslovi“ Ohrid, 30.03-01.04.2006  ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, KOI SE IZVORITE NA PROBLEMITE NA SOOBRA]AJOT VO GRADOVITE VO MAKEDONIJA?” Univerzitet “ Sv. Kliment Ohridski“ – Bitola, Nau~no spisanie br.2, Dekemvri, 2006 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, URBANOTO PLANIRAWE I JAVNIOT GRADSKI PREVOZ“, Spisanie “Prilozi“ Makedonsko nau~no dru{tvo, Bitola 2007 ·         V. Atanasova, I. Cvetanovski, PLANIRANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA CARINSKOG TERMINALA BITOLI U RTC-a“ Transport i Logistika, Niš 15-16.05.2006·         Cvetanovski, V.Atanasova, OPTIMIZACIJA IZBORA LOKACIJE ROBNO TRANSPORTNIH CENTARA PRIMENOM FAZI (FUZZY) LOGIKE Transport i Logistika, Niš 15-16.05.2006·         V. Atanasova, N. Krstanoski „JAVNA SVIJEST I MOGUĆNOST PRIMJENE PRINCIPA ODRŽIVOSTI PROMETNOG SUSTAVA U GRAD BITOLA“ 26th Conference on Transportation Systems with International Perticipation Automation in transportation 2006“, November 08-11, 2006, Split – Croatia·         Cvetanovski, V.Atanasova, ,,Vozač kao pilot" VIII simpozijum sa međunarodnim učešćem “PREVENCIJA SAOBRAČAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2006” Novi Sad, 2006             ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, “TIMED TRANSFER SYSTEM AS A VIABLE CONCEPT FOR PROVIDING REGIONAL PUBLIC TRANSPORT SERVICES”, I Savetovanje sa međunarodnim učešćem "Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima" Novi Sad, 18-19 oktobra 2007             ·         V. Atanasova, TRADICIONALNA I NOVA URBANOST – GRAD BITOLA, NOVA URBANOST - GLOBALIZACIJA – TRANZICIJA, Belgrad, 9-10 Noemvri, 2007 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski “DATA COLLECTION AND ANALYSIS ON TRAFFIC ACCIDENT, "Bezbednost saobraćaja u planiranju i projektovanju puteva", Naučno - stručni skup, Palić, 12 – 14 noemvri 2007  ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, I. Cvetanovski “DATA COLLECTION AND ANALYSIS FOR TRAVEL DEMAND IN „NOVA BITOLA“ WITH  CATEGORICAL MODEL „Transport of 21st century“ 18-21. 09. 2007 Stare Jablonki, Poland  ·         I.Cvetanovski, V. Atanasova, „COMMODITY AND TRANSPORT CENTRES: OPTIMUM LOCATION VIA „ELEKTRA“ DECISION MAKING Suvremeni promet, Vol. 28, br. 3-4 god str. 221-223, 2008, Zagreb, svibanj-kolovoz,  2008 ·         V. Atanasova, NOVI URBANIZAM-ALTERNATIVA ZA MODERNO, ORIENTISANO PLANIRANJE , NOVA URBANOST INTEGRACIJA DEZINTEGRACIJA GRADA, Belgrad, 27-28 Noemvri, 2008 ·         I.Cvetanovski, V. Atanasova OPTIMISATION MODEL FOR THE RAIL NETWORK PRIMOLA IN INTERREG PROJECT, XVI Međunarodni prometni simpozij, PROMETNI SUSTAVI 2009, Opatija, 23-24 travnja 2009 ·         V. Atanasova, N. Krstanoski, I. Cvetanovski MOTORIZED VERSUS NONMOTORIZED VEHICLES, XVI Međunarodni prometni simpozij, PROMETNI SUSTAVI 2009, Opatija, 23-24 travnja 2009 ·         I.Cvetanovski, V. Atanasova HUCKEPACK TRANSPORT – POKRETNA AUTOSTRADA, IX Međunarodna konferencija o dostignucima elektronike, masinstva i informatike simpozij, Banja Luka, 28-29.05.2009  ·         V. Atanasova, I.Cvetanovski NOVE TEHNOLOGIJE I METODE PLANIRANJA KAO IZAZOV 21VEKA U PROJEKT SESAR, IX Međunarodna konferencija o dostignucima elektronike, masinstva i informatike simpozij, Banja Luka, 28-29.05.2009  ·         N. Krstanoski, V. Atanasova, “ URBAN TRAFFIC PROBLEMS IN THE CITIES IN MACEDONIA ”, II Savetovanje sa međunarodnim učešćem "Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima" Novi Sad, 15-16 oktobra 2009             ·         V. Atanasova, N. Krstanoski,“ NEMOTORIZOVAN PREVOZ KAO SASTAVNI ELEMENT GRADSKOG SAOBRAĆAJA”, II Savetovanje sa međunarodnim učešćem "Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima" Novi Sad, 15-16 oktobra 2009 ·        V. Atanasova, N. Krstanoski, ,, SUCCESSES, MISTAKES AND SOLUTIONS IN PLANNING OF URBAN TRANSPORT IN EUROPE“, Научен собир ,,Техниката и техничките науки – услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола“ Битола, 26.11.2009
Др. активности
U~estvo vo nau~noistra`uva~ki proekti: 1.  „Razvoj na simulacionen model na dvi`ewe na vozila vo soobra}ajni tokovi na dvolentni pati{ta, vo zavisnost od patni, soobra}ajni i ambientalni uslovi“, finansiran od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM (2001-2004 g.).2. „Javen gradski prevoz na povik: Mo`nosti za primena vo Makedonija“, finansiran od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM (2001-2003 g.). Elaborati, ekspertski elaborati i proekti: 3. „Elaborat za re`im na soobra}aj vo po{iroko centralno podra~je na grad Bitola“  Tehni~ki fakultet - Bitola, 1999g.4. „Pristap kon za{tita na `ivotnata sredina od {tetnite vlijanija na soobra}ajot: planerski, ekonomski i pravni aspekti“ (finansiran od Ministerstvo za nauka) 2000g. 5. Idejno soobra}ajno re{enie za Severniot vlez na gradot Bitola (nara~atel Gradona~alnikot na op{tina Bitola) fevruari, 2006 6. Soobra}ajno transportna infrastruktura na Ohridsko – Prespanskiot region (nara~atel JP za prostorni i urbanisti~ki planovi Skopje), mart 2006 ^len e:Sojuzot na soobra}ajni in`eneri na Makedonija Hrvatskoto znanstveno dru{tvo za promet.                Makedonsko nau~no dru{tvo    Aplikacii  Ekspertizi izraboteni za:
  • Osnoven Sud Kavadarci, - predmet broj 579/05, septemvri 2006
  • Osnoven Sud Skopje 1- HH predmet broj – 4006/05, oktomvri 2006 Osnoven Sud Skopje1 -  VII predmet broj 416/03, oktomvri, 2006 Osnoven Sud Bitola - predmet broj 1616/05,  dekemvri 2006 Osnoven Sud Skopje 2 –IV P.br. 970/04, januari 2007
  • Osnoven Sud Skopje 2 - predmet K. Br.  1562/04, mart 2007
  • Osnoven Sud Bitola - predmet broj 1343/05, april 2007
  • Osnoven Sud Kavadarci, - predmet broj 383/06, april 2007
  • Osnoven Sud Skopje 1 – predmet br. 411/06, maj 2007 
  • Osnoven Sud Skopje 1 – predmet br. 2001-05, maj 2007 
  • Osnoven Sud Skopje 1 – predmet br. 2249-04
 ·      Ministerstvo za transport i vrski i Fond za magistralni i regionalni pati{ta „Proektna zada~a Konsultantski uslugi za koncesii na pati{ta so naplata na patarina” dekemvri 2006 - fevruari 2007 U~estvo na:·        prezentacija, na Fondacija za odr`livi informati~ki re{enija,  Electronic Information for Libraries-eIFL, oktomvri, 2006 ·        Simpozium, “Rekonstrukcija i revitalizacija grada” Beograd,  21-22 novembar 2006 ·        Seminar, Road Safety Engeneering, organised by TAIEX, 30-31.01. 2007, Skopje ·        Seminar, Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer, 16-19.05.2007, SOLUN ·        Rabotilnica “Obezbeduvanje na kvalitet vo visokoobrazovnite ustanovi” 13 Juni, 2007, Tehnički fakultet - Bitola ·        Strucna rasprava po NACRT – Prostoren plan za Ohridsko PrespanskiOT region, 20.09.2007, Ohrid  ·        International Conference, DEVELOPING QUALITY IN HIGHER EDUCATION, A Discussion on Mechanisms for Development of Quality in Macedonian Universities in a European Context, 20-21.09.2007, Struga ·        Rabotilnica od proektot UTVRDUVANJE NA MERKI I PREPORAKI ZA VOSPOSTAVUVANJE I RAZVOJ NA LOKALEN I MEGUNARODEN EZERSKI SOOBRAKAJ NA PRESPANSKOTO I OHRIDSKOTO EZERO, Prezentacija so naslov Postojna situacija I idni nasoki na raZvoj Za eZerskiot soobraKaj, 13-14 Dekemvri, 2007, Pretor, Resen Vklu~ena vo nastavata, predavawa, ve`bi i proektni zada~i po predmetite: ·        Pribirawe i analiza na transportni podatoci ·        Planirawe na soobra}aj ·        Planirawe na prevoz vo vozdu{niot soobra}aj ·        Planirawe na soobra}aj - `elezni~ka nasoka ·        Prostorno planirawe i infrastruktura na vozduhoplovni pristani{ta (del Prostorno planirawe)·        Urbanizam i prostorno planirawe·        Osnovi na urbanizam i pati{ta (delot na Urbanizam)·        Planirawe na javen gradski patni~ki prevoz·        Transport i `ivotna sredina·        Vrednuvawe na vlijanijata od soobra}ajot vrz `ivotna sredina·        Prostorno planirawe – postdiplomski studii VIII1 „Soobra}ajno –transportno planirawe i in`enerstvo”   Kako i celosno pokrivawe na nastavata po Planirawe saobraђaja na VISOKA TEHNIЧKA ШКОЛА во Ниш во у~ebnata 2007/08 god.    U~estvo vo ispitni komisii za polagawe na ispiti po predmetite:·        Signalno - sigurnosni uredi i sredstva za vrski ·        Avtomatizacija vo `elezni~kiot soobra}aj ·        @elezni~ki stanici i jazli·        @elezni~ki prugi  Kako i na nasokata za vozdu{en soobra}aj vo komisija za polagawe za stru~ni predmeti.