Следни испити

Септември/Октомври
П В С Ч П С Н
17181920212223
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
сите

Новости

20 Септември 2018

Се известуваат студентите дека уписите за II, III и IV година за студентите од сите отсеци на Техничкиот факултет (Електротехнички, Машински, Сообраќај и транспорт, Индустриски менаџмент, Графички) ќе се вршат од 24.09.2018 год.

повеќе

20 Септември 2018

Се известуваат сите студенти од втора, трета и четврта година, кои ќе вршат упис на зимскиот семестар во академската 2018/19, претходно, МОРА, задолжително да ја пополнат студентската анкета која им е достапна во нивното електронско досие.

             Во спротивно, нема да можат да го спроведат уписот.

повеќе

11 Септември 2018

Објавени конкурсите за втор и трет циклус студии на УКЛО

повеќе

31 Август 2018

Се информираат студентите дека покрај пријавувањето на испитите за септемвриска сесија во iKnow системот, задолжително е доставување на пријава на испитите и на студентски прашања на 03. 04, 05 Септември 2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Благоја Стеваноски

prof. Dr Blagoj Stevanovski

Материјали >>


Основна литература:

Кабинет 3 Локал Дир. телефон +38975295821 Email blagoj.stevanovski@uklo.edu.mk Консултации вторник 10:30 - 12:00 ; четврток 9:30 - 11:00
Биографија

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2006 докторски студии ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
Дисертација: "Прилог кон методите за долгорочно планирање на електроенергетски системи"

1995 магистерски студии ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
Магистерска теза: "Прилог кон методите за долгорочно планирање на електроенергетски системи"

1983 дипломски студии ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
Тема: "Динамичка стабилност на електроенергетските системи"

1978 Средно улилиште Електро Машински Училишен Центар "Ѓуро Салај"- Битола

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

1988 - Технички Факултет - Битола, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола
Електротехнички отсек, насока Електроенергетски системи:
1988 - помлад асистент

1995 - асистент

2006 - доцент

2011 - вонреден професор

  • Настава за студентите по предметите: Електрични централи, Разводни постројки, Обновливи извори на електрична енергија, Планирање и експлоатација на електроенергетски системи, Проектирање на разводни постројки
  • Научно-истражувачки проекти од областа на електроенергетиката.
  • Проектирање и ревизија на техничка документација од стучната област електроенергетика за објекти од I, II, III и IV категорија. Надзор на изградбата на електроенергетски објекти. Соработка со стопанството: експертски анализи, елаборати и др.

1987 Електростопанство на Македонија, РЕК Битола
Главен надзорен инженер на изградба на транспортен систем за јаловина

  • Координација и контрола на изведувачките фирми при монтажа на електричната опрема и инсталации. Дневно следење на активностите на сите служби поврзани со монтажа на опремата. Комплетирање и внесување на сите направени измени во инвестиционо-техничката и проектна документација. Учество во подготовка на тендерска документација, инвестициони програми, ревизија на техничка документација и др.

1983 Работна организација "Гоце Радосавлевиќ" – Битола
Инжењер во проектантско одделение, одделение за припрема и оператива

  • Проектирање на електроенергетски објекти.
  • Монтажа на 6 kV постројка во термоелектрична централа „Битола II".
ПОЛЕ НА ЕКСПЕРТИЗА И ИСТРАЖУВАЊЕ
  • Планирање на развој на електроенергетски системи
  • Конвенционални и обновливи извори на електрична енергија

 

ЧЛЕНСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ 
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers, (IEEE) USA од 1995 год.
  • Македонската секција MAKO-CIGRE од 2006 год.
ЈАЗИЦИ

Мајчин јазик: македонски, српски

Други јазици

РАЗБИРАЊЕ

ЗБОРУВАЊЕ

ПИШУВАЊЕ

Слушање

Читање

Вербална интеракција

Вербална продукција

 

АНГЛИСКИ

B1

B2

B1

B1

B2

 

Ниво: A1/A2: Почетник - B1/B2: Независен корисник - C1/C2: Напреден корисник

*Заедничка европска референтна рамка за јазици


Трудови и конф.

НАУЧНИ ТРУДОВИ

B. Stevanoski, A.Arsenov, “Using the Analytic Hierarchy Process in Load Growth Forecast”, Proceedings of the XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Nis, 2008, Vol. 2, pp. 653-655.

Б. Стеваноски, „Прилог кон методите за долгорочно планирање на електроенергетски мрежи“, докторска дисертација, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Електротехнички факултет, Скопје, 2006.

B.Stevanoski, A.Arsenov, “Multiobjective Power System Planning”, Proceedings of the XXXVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Sofia, 2003.

B. Stevanoski, A.Arsenov, “Integrated Power System Planning”, Proceedings of the XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Nis, 2002, Vol. 2, pp. 455-459.

М.Златановски, Љ. Трпезановски, Б. Стеваноски, „Селективност на заштитата на еднонасочниот развод во ТС 400/110 kV/kV - Битола 2“, Трето советување на MAKO CIGRE, Охрид, 2001.

Б. Стеваноски, А. Арсенов, „Една можна насока на долгорочен развој на електроенергетскиот систем на Македонија“, Трето советување на MAKO CIGRE, Охрид, 2001.

А. Арсенов, Б. Стеваноски, „Метода за брзо определување на оптимална распределба на моќности помеѓу хидро и термоелектрани“, EIST 2001, Битола.

А. Арсенов, Б. Стеваноски, „Влијание на обликот на енергетските карактеристики на електричните централи врз оптималната распределба на активни моќности во ЕЕС“, Второ  советување на MAKO CIGRE, Струга, 1998.

Љ. Трпезановски, Б. Стеваноски, „Споредба на три методи за пресметување на напоните во радијални дистрибутивни мрежи, Прво советување на MAKO CIGRE,  26-28 Септември, Струга, 1996, книга II, стр. 291-298.

Б. Стеваноски, Љ. Трпезановски, „Апроксимација на кривата на траење на оптоварувањето со полином, Прво советување на MAKO CIGRE,  26-28 Септември, Струга, 1996, книга II, стр. 326-333.

Б. Стеваноски, Љ. Трпезановски, „Определување на оптимална положба на пакетни собирници, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола, 1996, стр. 345-353.

Љ. Трпезановски, Б. Стеваноски, „Влијание на факторот на забрзување a врз пресметките на напоните во РДМ по Гаус-Зајделовиот метод, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола, 1996, стр. 361-369.

Б. Стеваноски, „Прилог кон методите за долгорочно планирање на електроенергетски мрежи“, магистерски труд, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Електротехнички факултет, Скопје, 1995.

 

ПРОЕКТИ 

Идеен проект „Парк на ветерни електрани Богданци“, Инвеститор ЕЛЕМ - Скопје, 2009 год.

Основен проект “Систем за допрема на јаглен - ТЕ Битола III“ Инвеститор ЈП Електросопанство на Македонија, 1987 год.

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Рецензија на техничкото решение на електро проектотТС Брод 10/0,4-0,4/6 kV/kV-(за времено напојување на багер Еш 6/45-3), ЈП Електростопанство на Македонија подружница РЕК Битола, ПЕ Рудник Суводол, 2005 (заедно со Љ. Трпезановски).

Елаборат Ревизија на селективноста на заштитата на еднонасочниот развод во ТС 400/110 kV/kV Битола-2, ЈП „Електростопанство, РЕК „Битола, Битола, 2000 (заедно со М. Златаноски и  Љ. Трпезановски)

Рецензија на техничкото решение на проектот35 kV приклучен вод и ТС 35/0,4 kV/kV-1000 kVA, во производен погон за минерална вода и CO2  во с. Средно Егри, за ЈП „Електростопанство, Електродистрибуција Битола, Битола, 2000 (заедно со Љ. Трпезановски).

Рецензија на техничкото решение на проектотСистем за далечински надзор и управување на ТС 400/110 kV/kV Битола-2, ЈП „Електростопанство,РЕК „Битола, Битола, 1999 (заедно со А. Арсенов, Љ. Трпезановски и П. Митревски).

Рецензија на техничкото решение на проектотВремено решение за командување и сигнализација на ТС 400/110 kV/kV Битола-2, ЈП „Електростопанство“, РЕК „Битола“, Битола, 1996 (заедно со Љ. Трпезановски).

Испитување на безбедност според ЈУС НМ1. 001, на електричен загревач на вода 8 л, АД Тане Цалески, Кичево, 1994.

Испитување на безбедност според ЈУС НМ1. 001, на термоакумулациона електрична печка 4 kW, АД Металец, Битола, 1994.

Испитување на безбедност според ЈУС НМ1. 001, на електричен загревач на вода 80 л,  АД Слобода, Охрид, 1993.

Надзор на монтажа на електрична опрема на нулти БТО систем, РЕК Рудник Суводол, Битола, 1987.