Следни испити

Септември/Октомври
П В С Ч П С Н
17181920212223
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
сите

Новости

20 Септември 2018

Се известуваат студентите дека уписите за II, III и IV година за студентите од сите отсеци на Техничкиот факултет (Електротехнички, Машински, Сообраќај и транспорт, Индустриски менаџмент, Графички) ќе се вршат од 24.09.2018 год.

повеќе

20 Септември 2018

Се известуваат сите студенти од втора, трета и четврта година, кои ќе вршат упис на зимскиот семестар во академската 2018/19, претходно, МОРА, задолжително да ја пополнат студентската анкета која им е достапна во нивното електронско досие.

             Во спротивно, нема да можат да го спроведат уписот.

повеќе

11 Септември 2018

Објавени конкурсите за втор и трет циклус студии на УКЛО

повеќе

31 Август 2018

Се информираат студентите дека покрај пријавувањето на испитите за септемвриска сесија во iKnow системот, задолжително е доставување на пријава на испитите и на студентски прашања на 03. 04, 05 Септември 2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Весна Ангелевска

prof. Dr Vesna Angelevska


Основна литература:

Кабинет 306 Локал 131 Дир. телефон 070 373 380 Email vesna.angelevska@tfb.uklo.edu.mk Консултации вторник 10 - 11.30 среда 10 - 11.30
Биографија

Ред.проф.д-р Весна Ангелевска

Технички факултет Битола, Универзитет „Св.Климент Охридски" Битола

Биографија


Весна Ангелевска е родена на 09.03.1965 г. во Битола. Основно и средно гимназиско училиште (насока физика-хемија) завршила со континуиран одличен успех.
Во учебната 1983/84 г. се запишала на Технички факултет - машински отсек во Битола. Факултетот го завршила за неполни четири години, предвремено полагајќи повеќе испити од повисоките години со висок просек на оценки. Во текот на четврттата година на студиите била избрана за демонстратор по предметот „Теорија на механизми". Дипломската работа со наслов Анализа на работата на топлотно-механичките системи на блокот од 210 MW во ТЕ „Битола II" Битола" успешно ја одбранила, со оценка 10 (десет), на 30.06.1987 г. и се здобила со звањето дипломиран машински инженер.

После дипломирањето (една година) престојувалa во САД на стручно усовршување на Машински факултет при „Ohio State University". На катедрата за согорување под менторство на Prof. d-r Roberth Eseenhigh билa вклученa во тековните проекти, а воедно посетувалa и некои курсеви од постдипломските студии (Нумерички методи и програмирање, Динамика на флуиди, Термодинамички процеси кај моторите со внатрешно согорување).

Во септември 1988 г. се вработила во ЕМУЦ „Ѓуро Салај" во Битола како Професор по машинска група на предмети.
Во учебната 1988/89 г. Весна Ангелевска се запишала на постдипломските студии на Машински факултет во Скопје на Институтот за Метални Конструкции Механизациони Машини и Возила, насока Моторни возила, поднасока Експлоатација на моторни возила. Во текот на постдипломските студии со одлика ги положила сите предвидени испити и со успех изработила повеќе семинарски работи од областа на стручните предмети.
Весна Ангелевска во октомври 1989 г. се вработила како соработник со звање помлад асистент на Отсекот за сообраќај и транспорт, Технички факултет Битола.
На 17.06.1992 г. успешно го одбранила магистерскиот труд со наслов „Информативен систем на работа и одржување на патничките моторни возила во сервисните работилници" и се стекнала со стручна подготовка од VII2 степен на образование - магистер по Машински науки.
После магистрирањето во 1992 г. Весна Ангелевска била избрана во соработничко звање асистент.
Во 1994 година во рамките на изведбата на експерименталните истражувања подолг период престојувала во Институтот за испитување на фрикциони спојки во АД „Руен" - Кочани. Дел од припремите за експериментот ги вршела во Лабораторијата за МВ при Машински факултет во Скопје и ФОД - „РЕК" - Битола.
На 29.06.1995 г. Весна Ангелевска успешно ја одбранила докторската дисертација со наслов „Лабораториски симулации на работните режими на фрикционите спојки за патничките моторни возила" со што се стекнала со VIII научен степен на образование - доктор по Технички науки.

По предмети од областта моторни возила на Отсекот за сообраќај и транспорт и мотори и екологија на Машински отсек е избрана за наставник во звањето доцент од 01.10.1995 г., од 01.10.2000 г. е избрана во звањето вонр.проф., а од 01.10.2005 г. д-р Весна Ангелевска е избрана во наставно научното звање редовен професор.

Во периодот од Октомври 1999 година до 2002 година Весна Ангелевска беше продекан на Технички факултет Битола, при што во првите две години како продекан за настава, а третата година како продекан за финансии.
Во Декември 2002 година, од страна на Владата на РМ, е именована за член на Управен Одбор на ЈП „Македонија пат" во еден мандат.
Во периодот октомври 2006 г. до септември 2014 г., проф. д-р Весна Ангелевска била Декан во два мандати на Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски" – Битола.
Весна Ангелевска била член во: комисија за хомологација на моторни возила при Заводот за Стандардизација и Метрологија на Р Македонија, во Извршниот одбор на Друштвото за Моторни возила на Р. Македонија, Управниот одбор на Автомобилскиот Кластер на РМ, Друштво на термичарите на Р.Македонија, ЗЕМАК, Хрватско научно друштво HZDP и др.
Ред.проф. д-р Весна Ангелевска е ангажирана во наставно-образовната дејност на Технички факултет Битола на Отсекот за сообраќај и транспорт и на Машинскиот отсек на првиот и вториот циклус на студии на повеќе студиски програми по следните предмети: Мотори и екологија; Моторни возила; Теорија на движење на моторните возила; Системи на МВ; Теорија и системи на моторните возила; Пресметка на моторни возила; Еколошки возила; Техничка експлоатација на моторни возила; Вовед во принципите на БЗР и др.
Проф.д-р Весна Ангелевска, Согласно Законот за градење, има овластувања за проектирање, надзор и ревизија од областа машинство; Согласно Законот за вештачење, има лиценца за вештачење од областа машинство и сообраќај, како и согласно Закон за безбедност и здравје при работа, има уверение за стручно лице за безбедност и здравје при работа.
Во изминатиот период до денес ред.проф.д-р Весна Ангелевска била автор на 90 научно-истражувачки трудови; 2 учебници; 3 учебни помагала; 18 проекти; преку 190 супервештачења и активно учевствувала во изработка на околу 50 Концепти на Изјава за безбедност и здравје при работа.

Трудови и конф.

-Трудови изработени во периодот после изборот за наставник во звањето доцент:
1.    Микаровска, В. СПЕЦИФИЧНИОТ РАБОТЕН ЕФЕКТ КАКО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕМИНОТ НА ТОПЛИНА КАЈ ФРИКЦИОНИТЕ СПОЈКИ ОД МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола 1996;
2.    Микаровска, В., Поповски, К., Данев, Д., Ќосевски М. ЗАВИСНОСТ НА МОМЕНТОТ НА НОСЕЊЕ И КОЕФИЦИЕНТОТ НА ТРИЕЊЕ ОД ПРИРАСТОТ НА ТЕМПЕРАТУРАТА КАЈ ФРИКЦИОНИТЕ СПОЈКИ ОД МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола 1996;
3.    Поповски, К., Микаровска, В., Мијаковски, И. ЕДЕН НАЧИН ЗА ОРЈЕНТАЦИОНО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕКОИ ОД ОСНОВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола 1996;
4.    Микаровска, В. ПРИМЕР ЗА ЗАВИСНОСТ НА ЗАЧЕСТЕНОСТА НА ВКЛУЧУВАЊЕ НА СПОЈКАТА КАЈ МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ОД ИЗБРАНАТА ПАТНА ДЕЛНИЦА, Прв меѓународен симпозиум, Македонски сообраќајни коридори (состојба, потреби, можности), Битола 1996;
5.    Микаровска, В. МОЖНИ НАЧИНИ НА СИМУЛАЦИЈА НА ТОПЛИНСКИ ОПТОВАРУВАЊА КАЈ ФРИКЦИОНИ СПОЈКИ ВО ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛОВИ, ДТРМ, Охрид 1997;
6.    Христовска, Е., Микаровска, В. ОДРЕДУВАЊЕ НА ОТПОРИТЕ НА КОПАЊЕ НА ЈАГЛЕН СО БАГЕРОТ СРс - 630 ВО РУДНИКОТ СУВОДОЛ БИТОЛА, ЗЕМАК, Охрид 1997;
7.    Христовска Е. Микаровска, В., Бахтовска Е., МЕТОДОЛОГИЈА НА МЕРЕЊЕ НА ОПТОВАРУВАЊЕТО НА НЕПРИСТАПНО ВРАТИЛО НА РАБОТНО ТРКАЛО НА РОТИРАЧКИ БАГЕР, Денови на науката на Р. Бугарија и Р. Македонија, 1998;
8.    Микаровска, В., Стојановски В., Христовска Е. ИСТОРИЈА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА МАШИНИТЕ ЗА ИСКОП НА ЈАЛОВИНА И ЈАГЛЕН ВО РУДНИК “СУВОДОЛ” - БИТОЛА, Историја на техниката во Македонија,  Молика 1998;
9.    Христовска Е., Микаровска, В., Бахтовска Е. ИСТОРИЈА НА НАУЧНО  ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА НА МЛАДИТЕ, Историја на техниката во Македонија,  Молика 1998;
10.    Микаровска, В., Стојановски В., Христовска Е. ТЕОРЕТСКА ПРЕСМЕТКА НА ОТПОРИТЕ НА РЕЖЕЊЕ И ОТПОРОТ НА КОПАЊЕ НА БАГЕРОТ СРс-630 ВО РУДНИКОТ ‘СУВОДОЛ’ - БИТОЛА, Зборник на трудови, Технички факултет – Битола;
11.    Христовска Е. Микаровска, В., Бахтовска Е., Андоновиќ, Б. АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТА НА БАГЕРОТ СРс-630 СО СПРОВЕДЕНАТА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РАБОТНОТО ТРКАЛО ВО СПЕЦИФИЧНИ РАБОТНИ ПОЛОЖБИ, Зборник на трудови, Технички факултет – Битола;
12.    Микаровска, В., Стојановски В., Христовска Е., Бахтовска, ПРОВЕРКА НА СТАБИЛНОСТА НА ГОРНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА БАГЕРОТ СРс-630 ПРИ КРАЈНА ГОРНА ПОЛОЖБА НА СТРЕЛАТА НА РАБОТНОТО ТРКАЛО, 6-ти симпозиум за теоретска и применета механика МАТАМ 1998;
13.    Христовска Е., Микаровска, В., Стојановски В., Бахтовска, ИСПИТУВАЊЕ НА СТАБИЛНОСТА НА ГОРНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА БАГЕРОТ СРс-630 СО ПОСТАВЕНО НОВО РАБОТНО ТРКАЛО, 6-ти симпозиум за теоретска и применета механика МАТАМ 1998;
14.    Микаровска В., Сретенова В., Стојановски В. ЕМИСИЈА НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД ДИЗЕЛ МОТОРИ, СОСТОЈБА И ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ, ССИ’99, Р. Македонија;
15.    Сретенова В., Микаровска В., Стојановски В. ЕМИСИЈА НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД ОТО МОТОРИ, СОСТОЈБА И МОЖНОСТИ ЗА ПРИМЕНА НА НОВИТЕ ПРОПИСИ, ССИ’99, Р. Македонија;
16.    Стојановски В., Микаровска В., Сретенова В. ТОКСИЧНОСТ НА ИЗДУВНАТА ЕМИСИЈА КАЈ ОТО МОТОРИТЕ И МОЖНОСТИ И НАЧИНИ ЗА НЕЈЗИНО НАМАЛУВАЊЕ, ССИ’99, Р. Македонија;
17.    Данев, Д., Ќосевски, М., Микаровска, В., HEAT LOADING OF FRICTION CLUTCHES FOR MOTOR VECHICLES, II International scientific - Technical Conference on internal combustion engines and motor vehicles MOTAUTO’95, Софиа 95;
18.    Микаровска, В. BASE INDICATORS FOR APPRAISEMENT THE HEAT LOADING OF FRICTION CLUTCHES FOR MOTOR VECHICLES, III International scientific - Technical Conference on internal combustion engines and motor vehicles, MOTAUTO’96, Варна 1996;
19.    Микаровска, В. УТИЦАЈ ТОПЛОТНИХ ОПТЕРЕ]ЕЊА ФРИКЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРА]АЈА, III Југословенски симпозиум со меѓународно учевство, Факултет Техничких наука, Нови Сад 1996;
20.    Микаровска, В. EXHAUST EMISSION OF COMPRESSION IGNITION ENGINES, В Меѓународен научен симпозиум - “ОРГАНИЗАЦИЈА И СИГУРНОСТ ПРОМЕТА”, Хрватска, Опатија1997;
21.    Микаровска, В., Христовска, Е. A TEMPERATURE LIKE A BASE CAUSE FOR CHANGING THE VALUES OF SOME INDICATORS OF A FRICTION CLUTCH FOR MOTOR VEHICLES, IV International scientific - Technical Conference on internal combustion engines and motor vehicles, MOTAUTO, Руссе1997;
22.    Христовска, Е., Микаровска, В. MESSURING THE LOADING OF A GEAR TRANSMITTER FOR POWER A WORKING WHEEL OF A ROTATING DREDGER, IV International scientific - Technical Conference on internal combustion engines and motor vehicles, MOTAUTO, Руссе1997;
23.    Микаровска, В., Митревски. THE CHOICE OF THE PROFILE V-BELTS AND OPTIMIZING THE PARAMETERS, GAMM’98, Бремен 1998;
24.    Микаровска, В.,Сретенова, В., Стојановски В., Христовска Е. CONTAMINATION THE SURROUNDING FROM THE EXHAUST EMISSION OF COMPRESSION IGNITION ENGINES, MOTAUTO’98, Витоша, Бугарија 1998;
25.    Христовска Е., Микаровска, В., Стојановски В. DIRECTIONS FOR DISPOSITION THE LOADING OF POWER SHAFT OF WORKING WHEEL OF A ROTATING DREDGERS, MOTAUTO’98, Витоша, Бугарија 1998;
26.    Христовска Е. Микаровска, В., Бахтовска Е., МЕТОДОЛОГИЈА НА МЕРЕЊЕ НА ОПТОВАРУВАЊЕТО НА НЕПРИСТАПНО ВРАТИЛО НА РАБОТНО ТРКАЛО НА РОТИРАЧКИ БАГЕР, Денови на науката на Р. Бугарија и Р. Македонија, 1999;
27.    Микаровска, В., Сретенова, В., Христовска Е. ANALYSIS THE TOXICANCY OF EXHAUST EMISSION FROM OTTO MOTORS WITH AND WITHOUT CATALYST, Денови на науката на Р. Бугарија и Р. Македонија, 1999;
28.    Микаровска В., Сретенова В., Стојановски В. ЕКСПЛОАТАЦИОНО ТЕХНИЧКИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ИЗДУВНАТА ЕМИСИЈА КАЈ ДИЗЕЛ МОТОРИТЕ, MOTAUTO’99, Бугарија;
29.    Сретенова В., Микаровска В., Стојановски В. ОТКАЗИ И ПРИЧИНИ ЗА НИВНА ПОЈАВА КАЈ ТОВАРНИТЕ МВ MAN 19402, MOTAUTO’99, Бугарија;

    -Трудови изработени во периодот после изборот за наставник во звањето вонреден професор:

30.    Микаровска В., Данев С., Стојановски В., Имплементација на регулативата за издувната емисија кај МВ според ECE и EEC прописите, ССИ на РМ, II Меѓународен научно-стручен симпозиум на сообраќајните инженери, Сообраќај и комуникации 2000;
31.    Микаровска В., Стојановски В., Можности за намалување на емисијата на чадни честички во издувната емисија кај Дизел моторите, ЗЕМАК 2000;
32.    Гаврилоски М., Микаровска В., Стојановски В., Напонско деформациона состојба на носачот на механизмот за вртење на горната конструкција и негово влијание на вкупната напонска состојба на КРБ (комбиниран ротационен багер), VII симпозиум за теоретска и применета механика, ДММ 2000;
33.    Стојановски В., Микаровска В., Гаврилоски М., Влијание на положбата на работната стрела врз промената на напонската состојба на горната конструкција на КРБ, VII симпозиум за теоретска и применета механика, ДММ 2000;
34.    Микаровска В., Гаврилоски М., Стојановски В., Влијание на бочната сила на промената на напонската состојба на горната конструкција на КРБ, VII симпозиум за теоретска и применета механика, ДММ 2000;
35.    Микаровска В, Стојановски В., Modern compression ignition engines for automobiles, Зборник на трудови ТФБ;
36.    Стојановски В., Микаровска В., Calculation the critical position in the working file at a combined rotary dredger in REK Bitola, Зборник на трудови ТФБ;
37.    Микаровска В., Стојановски В., Можности за оценка на квалитетот на фрикционите спојки кај моторните возила, Инженери на РМ 2002;
38.    Микаровска В., Стојановски В., Нови технологии кај Ото моторите за намалување на токсичноста на издувната емисија, ЗЕМАК 2002;
39.    Микаровска В., Стојановски В. Нови технологии кај Ото моторите за намалување на токсичноста на издувната емисија, Енергетика Стопанство Екологија Економија 2003; 
40.    Микаровска В., Стојановски В., Technical properly of motor vehicles like prevention of traffic accident, V симпозиум Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2000, Novi Sad, 2000;
41.    Микаровска В., Стојановски В., Данев С, Posibility ways for minimize smoking of combustion ignition engines, MOTAUTO 2000, Sofia;
42.    Микаровска В., Стојановски В.,Defects analysys on combustion ignition engines of building machines, MOTAUTO 2000, Sofia;
43.    Микаровска В., Стојановски В., Implementation of the new systems for fuel distribution on the compression ignition engines motor vehicles, MOTAUTO 2001, Varna;
44.    Микаровска В., Стојановски В., The influence of bearer construction’s material of distribution the energy on bus T715, MOTAUTO 2002 Plovdiv;
45.    Микаровска В., Стојановски В., Factors which depend on quality of Otto motors exhaust emission, TRANS & MOTAUTO 2004 Russe;

    -Трудови изработени во периодот после изборот за наставник во звањето редовен професор:

46.    Микаровска В., Фактори кои имаат влијание врз квалитетот на издувната емисија кај моторите СВС, Зборник на трудови Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 2005;
47.    Angelevska, B., Mikarovska, V., Air pollution from motor vehicles, International scientific symposium, Trans and Motorauto, Bylgaria, 2006;
48.    Angelevska, B., Mikarovska, V., Compliance assessment of national legislative for environmental protection in R. Macedonia and european legislation for passenger petrol cars exhaust emissions, XIV International scientific symposium, Traffic systems, Croatia, 2007;
49.    Mikarovska V., Exhaust Emission from Compression Ignition Engines, Intereg IIIA/Cards, 2-nd workshop-Emission Control Technologies, Paper, Greece, 2007;
50.    Mikarovska V., Emission from Petrol Powered Passenger Vehicles – Measures for reduction, Intereg IIIA/Cards, 2-nd workshop-Emission Control Technologies, Presentation, Greece, 2007;
51.    Angelevska, B., Mikarovska, V., Recommendations for reduction of air pollution from motor vehicles in RM and theirs integration in national strategy for environmental protection, II European Road Transport Research Arena, Ljubljana, Slovenia, 2008;
52.    Angelevska, B., Mikarovska, V., Measurements for reduction of negative environmental impacts from motor vehicles exhaust emissions, II European Road Transport Research Arena, Ljubljana, Slovenia, 2008;
53.    Микаровска В., Ангелевска Б., Усогласеност на законодавствата на РМ и ЕУ во областа на издувните емисии од моторните возила, Научно списание Хоризонт, Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 2009;
54.    Stojavovski V., Mikarovska V., Theoretical analysis of bearing construction of bus type T715, MOTAUTO, Bulgaria, 2009;
55.    Mikarovska V., Stojavovski V., Determination the maximum tension of bus construction by specific exploatotion loadings, MOTAUTO, Bulgaria, 2009;
56.    Анѓелевска Б., Микаровска В., Анализа на усогласеноста меѓу легислатива во Република Македонија и Европската легислатива за издувните емисии, Научно списание – Хоризонт, УКЛО Битола, 2009;
57.    Анѓелевска Б., Микаровска В., Препораки во националната стратегија на Република Македонија за редуцирање на загадувањето од патниот сообраќај, Научно списание – Хоризонт, УКЛО Битола, 2009;
58.    Доц.д-р Васко Стојановски, проф.д-р Весна Микаровска, Влијание на квалитетот на материјалот на надградбара на автобусите врз апсорпцијата на енергијата при превртување, ДНУ Битола, 2009;

Др. активности


Издадени книги:

1.    Микаровска В., МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ, Основен учебник, Технички факултет - Битола, 1998
2.    Микаровска В., ТЕХНИЧКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, Основен учебник, Технички факултет – Битола, 2002;
2.    Издадени скрипти

3.    Микаровска В., ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА, Основна скрипта, Технички факултет – Битола, 2002;
4.    Микаровска В., Поповски К., Збирка решени задачи по моторни возила, ТФ 2004;
3.    Проекти:

5.    Герамитчиоски Т., Микаровска, В. и др. соработници, АНАЛИЗА НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНА БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРА И НИВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА СО ПРЕДЛОГ РЕШЕНИЕ ЗА НИВНО НАМАЛУВАЊЕ, учество во проектот како истражувач, Министерство за наука на Р. Македонија, 1996 – 1998;
6.    Микаровска, В. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИТЕ ФАКТОРИ КОИ ЈА НАМАЛУВААТ ДИНАМИЧКАТА ИЗДРЖЛИВОСТ НА ЧИНИЕСТИТЕ ПРУЖИНИ, учество во проектот како истражувач, Министерство за наука на Р. Македонија, 1998;
7.    Учество во TEMPUS PROECT: BITTMECH, AC-JEP 14136-1999, за Специјалистички студии на Машински факултет во областите: Машински елементи и механика, Производни машини и опрема, Термоенергетика и термопостројки, Хидроенергетика и хидропостројки и Современа информатика и техничко цртање;
8.    Крстановски Н., Дуковски И., Микаровска В.,…, Пристап кон заштитата на животната средина од штетните влијанија на сообраќајот: планерски, економски и правни аспекти, истражувач-соработник, Министерство за наука на Р. Македонија,-2000;
9.    Микаровска, В., Данев С., Стојановски В., Издувна емисија кај Дизел моторите од товарните моторни возила и експлоатационо технички фактори кои влијаат врз нејзиниот квалитет, Главен истражувач во проектот, Министерство за наука на Р. Македонија, 1999 – 2002;
10.    Микаровска, В. Истражување на техничко технолошките фактори кои ја намалуваат динамичката издржливост на чиниестите пружини, учество во проектот како истражувач, Министерство за наука на Р. Македонија;
11.    Микаровска, В., Анализа на стабилноста на багерот СРс - 630 со направената реконструкција на работното тркало, Главен истражувач, Договор склучен меѓу ФАКОМ Инженеринг Скопје и Технички факултет - Битола;
12.    Микаровска В., Герамитчиоски Т., Трпезановски Љ., Стеваноски Б.,  Мерење и испитување на работната околина и заштита при работа во АД Алгрета Ресен, 2000;
13.    Prof.Danco Davcev, Project co-ordinator – University of Skopje; Prof Francesco Profumo, Project contractor – Politecnico di Torino, Prof. Pierre Vincen – Ecole Nouvelle d'Ingenieurs en Communication of Lille, Prof. Ivan Andonovic – University of Stratchclyde, Dr. Vesna Mikarovska,  University of Bitola, TEMPUS PROJECT UM JEP 14078-1999, Virtual laboratory as a part of virtual university;
14.    Учество во TEMPUS PROECT: BITTMECH, AC-JEP 14136-1999, за Специјалистички студии на Машински факултет во областите: Машински елементи и механика, Производни машини и опрема, Термоенергетика и термопостројки, Хидроенергетика и хидропостројки и Современа информатика и техничко цртање;.
15.    Учество во TEMPUS PROECT: ECTS, UM_JEP-15048-2000, за имплементација на кредит трансфер системот во ТФ Битола, координатор на проектот проф. д-р Елизабета Бахтовска;
16.    Учество во TEMPUS PROECT: UM_JEP-15058-2000, Administration et gestion des Universités dans I’ARYM, координатор проректор проф.д-р Виолета Пановска;
17.    Учество во TEMPUS PROECT: 18023-2003, Интегрирање и структуирање на меѓународната соработка на универзитетите во РМ, координатор ректор проф.д-р Виолета Пановска;

Апликации:

18.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на приемно истоварната самоодна лента BRs 1200.29/32-1, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
19.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на приемно истоварната самоодна лента BRs 1200.29/32-2, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
20.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер “ДРЕГЛАЈН” ЕШ 6/45 М-1, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
21.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер “ДРЕГЛАЈН” ЕШ 6/45 М-2, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
22.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер “ДРЕГЛАЈН” ЕШ 6/45 М-3, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
23.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер KRB - 1, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
24.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер KRB - 2, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
25.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер KRB - 3, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
26.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Багер KRB - 4, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
27.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Одлагач ZP6600/8, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
28.    Проф. др. Гаврило Гаврилоски, Доц. др. Весна Микаровска, Асс. мр Марјан Гаврилоски, Технички извештај за извршени контролни прегледи на челичната конструкција на Одлагач ZP6600/18, Рудник “Суводол” - Битола, Машински факултет Скопје, 1998;
29.    Весна Микаровска, И Бр. 1981/97, Вештачење, Проценка на одржаноста на поголем број на моторни возила, Битола, Октомври 1997;
30.    Весна Микаровска, И Бр. 1031/97, Вештачење, Проценка на одржаноста на поголем број на моторни возила, Битола, Октомври 1997;
31.    Весна Микаровска, И Бр. 3924/97, Вештачење, Проценка на одржаноста на поголем број на моторни возила, Битола, Ноември, 1997;
32.    Весна Микаровска, Предмет бр. 1191/99, Супер вештачење, Надомест на штета за моторно возило, Битола, Февруари, 2000;
33.    Весна Микаровска, Предмет бр. 2007/98, Вештачење, Наод и мислење за причинет дефект на моторно возило, Битола, Март, 2000;
34.    Проф. др. Г. Гаврилоски, Проф. др. С. Јакимовски, Доц. др. В. Микаровска, Асс. мр. М. Гаврилоски, Асс. мр. Е. Христовска, ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ - ИЗВРШЕНИ ПРЕГЛЕДИ, КОНТРОЛИ МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА НА ОПТОВАРУВАЊАТА И ДЕФОРМАЦИОНО - НАПОНСКАТА СОСТОЈБА НА НОСЕЧКАТА КОНСТРУКЦИЈА НА БАГЕРОТ СРс-630/1, 1988, РЕК, Рудник за јаглен “Суводол” – Битола;
35.    Проф. др. Г. Гаврилоски, Проф. др. С. Јакимовски, Проф.др. С. Стојмановски, Проф. Др. И. Камчевски, Доц. др. В. Микаровска, Асс. др. М. Гаврилоски, Помл. асс. В. Стојмановски, Технички извештај за утврдување на разликата во силите и напоните во левата и десната затега на багерот КРБ1, Машински факултет Скопје, Август 1999;
36.    Весна Микаровска, Предмет бр. 1191/99, Супер вештачење, Надомест на штета за моторно возило, Битола, Февруари, 2000;
37.    Весна Микаровска, Предмет бр. 2007/98, Вештачење, Наод и мислење за причинет дефект на моторно возило, Битола, Март, 2000;
38.    Гаврилоски Г., Камчевски И., Стојановски В., Микаровска В., Извештај за вршење контрола и спроведување на технологија за монтажа на осовина и шупливо вратило на работно тркало за багер СРс 1300, ФАКОМ Монтажа, Скопје 2000;
39.    Микаровска В., Проценка на одржаноста на автобусите во душевната болница Д.Хисар, 2000;
40.    Микаровска В., Проценка на одржаноста на патничко моторно возило Југо , Предмет број 2542/96 ОС Битола, ноември 2000;
41.    Неделковски И., Микаровска В., Елаборат за начинот на одредување на цената на испорачаната топлинска енергија во фабриката за квасец и алкохол АД Битола, Март 2002;
42.    Микаровска В., Соработка во развојно истражувачки проект: Прилагодување на дел од возниот парк – автобусите во ЈСП за користење на еколошки горива – природен гас, главен истражувач проф.д-р Миле Димитровски, МФ Скопје, носител на проектот ЈСП Скопје, 2002;
43.    Микаровска В., Технички извештај за квалитет на челично јаже во ГП Гранит Битола, предмет бр. 03-368/1 и 03-368/2 од 06.09.2002;
44.    Микаровска В., Технички извештај за извршено испитување на дигалка во “Металец Битола” АД Битола, бр.03-566/1 од 02.12.2002;
45.    Микаровска В., Проценка на одржаноста на моторни возила, Предмет број 5424/2003 ОС Битола, 2004;
46.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, дипл. сообр. инж. Бети Анѓелевска, Наод и мислење за сообраќајна незгода, П.бр. 1618/2003, Основен суд Битола, март 2006;
47.    Ред.проф.д-р Весна Микаровска, K.бр.539/2004, Основен суд Битола, Експертиза за потрошувачка на гориво, Јуни 2006;
48.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, ред. проф. д-р Никола Крстановски, дипл. сообр. инж. Бети Анѓелевска, Наод и мислење за сообраќајна незгода, П.бр. 482/05, Основен суд Скопје I Скопје, септември 2006;
49.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, дипл. сообр. инж. Бети Анѓелевска, дипл. маш. инж. Вера Сретенова, Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 3373/03, Основен суд Скопје II Скопје, декември 2006;
50.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, дипл. сообр. инж. Бети Анѓелевска, Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 486/06, Основен суд Охрид, март 2007;
51.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 703/06, Основен суд Прилеп, Април 2007;
52.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 646/00, Основен суд Скопје II Скопје, Мај 2007;
53.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1125/07, Основен суд Скопје II Скопје, Јули 2007;
54.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1293/04, Основен суд Битола, Октомври 2007;
55.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 232/01,  Основен Суд Скопје I, Скопје, јануари 2008;
56.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1221/07,  Основен Суд Битола, Битола, јануари 2008;
57.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1466/07,  Основен Суд Битола, Битола, март 2008;
58.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 2591/04,  Основен суд Скопје II, Скопје, мај 2008;
59.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 6795/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, јуни 2008;
60.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 6776/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, ноември 2008;
61.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 2857/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, ноември 2008;
62.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 8919/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, декември 2008;
63.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, ХХ.К.бр. 2611/07,  Основен суд Скопје I, Скопје, февруари 2009;
64.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1755/07,  Основен суд Битола, март 2009;
65.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 664/08,  Основен суд Куманово, април 2009;
66.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1150/06,  Основен суд Охрид, мај 2009;
67.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 5132/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, мај 2009;
68.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1677/06,  Основен суд Скопје II, Скопје, јуни 2009;
69.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 2689/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, август 2009;
70.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1567/08,  Основен суд Битола, мај 2009;
71.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1181/07,  Основен суд Велес, октомври 2009;
72.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 75/08,  Основен суд Неготино, декември 2009;
73.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 30/09,  Основен суд Кавадарци, декември 2009;
74.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 31/09,  Основен суд Кавадарци, декември 2009;
75.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 917/06-I,  Основен суд Струга, јануари 2010;
76.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, VIII П-2062/08,  Основен суд Скопје II, Скопје, април 2010;
77.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 32/09,  Основен суд Кавадарци, мај 2010;
78.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 22/09,  Основен суд Кавадарци, мај 2010;
79.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, XXXII П.бр. 3070/09,  Основен суд Скопје II, Скопје, јуни 2010;
80.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, 34 П- 569/10,  Основен суд Скопје II, Скопје, јули 2010;
81.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, XXIII П.бр. 2120/08,  Основен суд Скопје II, Скопје, јули 2010;
82.    Ред. проф. д-р Весна Aнгелевска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 5/10,  Основен суд Кавадарци, октомври 2010;


Учество на семинари

1.    Intereg III A programme, „Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framevork for the harmonization with EU legislation and knowhow transfer“, 16-19 May 2007, Thessaloniki, Greece.
2.    Тhe training seminar on ECTS/DS and European & National Qualification in 22-23 February 2008 in Bratislava, Slovakia.
3.    Учество на семинар во Скопје, Семинар за Промовирање модел за Интегриран Универзитет на државните универзитети во РМ, PRIUM, Tempus Project N° 41019 2006, Ноември 2008 Македонија