28 Септември 2022

Почитувани студенти,

-Уписот на зимски семестар ќе започне во среда 28.09.2022 год. и ќе трае до 10.10.2022 год.;

-Студентите задолжително ги внесуваат  запишаните и презапишаните ( задолжителни и изборни) предмети во индексот;

-Студентите кои нема да се придржуваат на рокот за запишување на  семестар ќе плаќаат надомест за ненавремен упис на семестар;

-Пред запишувањето, студентите задолжително е потребно да ги пополнат анкетните прашалници кои се генерирани во нивното електронско досие во  I Know софтверот за предметите од парните семестри.

 - Студентите треба да ја имаат завршено обврската за практична настава;

 -  Освен редовните уплати за партиципација и материјали за упис, потребно е да се уплатат 100 ден. за Универзитетско студентско собрание и 100 ден. за Факултетско студентско собрание, како и 100 ден. за колективно осигурување.

Со почит,

Технички факултет - Битола

.